Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Škola získala prestižní ocenění

Radka Rýcová

Mateřská škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace získala ocenění v oblasti bezpečnosti. Ocenění „Bezpečná organizace“ jsme tak získali mezi prvními v České republice.

Slavnostní akt předávání ocenění „Bezpečná organizace“ pro školy a školská zařízení proběhl dne 17. září 2020 na zámku v Bartošovicích za účasti předsedkyně Regionu Poodří MVDr. Kateřiny Křenkové. Auditoři tak ocenili účastníky projektu jako příklady dobré praxe.

Projekt pod názvem Bezpečná organizace, který se zaměřuje na řešení bezpečnostní problematiky a aktivní řešení bezpečnostní politiky ve školách, byl spuštěn v průběhu tohoto kalendářního roku. Projekt, jenž je velmi pozitivně vnímán ze strany dozorových orgánů, realizuje auditní a poradenská společnost 2K Consulting s.r.o. Výsledkem dlouhodobé spolupráce je zjištění, že organizace splňuje výstupy pro kontrolní a dozorové orgány, které pro tento rok byly zaměřeny na oblast zpracování a ochrany osobních údajů (GDPR).

Audit byl složený z místního šetření a revize provozně-bezpečnostní dokumentace, včetně směrnic a přijatých opatření včetně souladu s národní legislativou a s legislativou EU. Zároveň byli proškoleni všichni zaměstnanci organizace v otázkách problematiky ochrany osobních údajů především se zaměřením na řešení bezpečnostních incidentů a řešení praktických problémů ve veřejné správě a školství.

Pozornost bezpečnosti vnímáme nejen z pohledu zástupců orgánů veřejné moci, ale také pohledu ředitele školy, který má zájem o to, aby se žáci a zaměstnanci cítili neohroženě. Zkušenosti v oblasti školství nás utvrzují v tom, že téma bezpečnosti se stává jednou z klíčových priorit pro zajištění bezpečného chodu školy. V projektu budeme i nadále pokračovat, jelikož je pro nás přínosem v rámci získávání důležitých informací, sledování legislativních změn a procesů ve vztahu k bezpečnosti, ale také návrhů opatření, které nám bezpečnostní experti sdělují. Naše škola bude mít možnost i prezentace v katalogu bezpečných organizací. V rámci projektu budeme moci propagovat i naše aktivity školy.

Prezentace tříd

Radka Rýcová

Milí rodiče.

Na stránkách naší MŠ se můžete podívat na prezentace ze třídy Berušek.Průběžně tam budou své prezentace vkládat také Motýlci a Sluníčka.Najdete na nich básničky a písničky, co se děti učí, pohybové hry, které si s dětmi hrajeme a spoustu fotografií z dění v MŠ.Prezentace budou na stánky vkládány vždy po ukončení tematické části.

Zrušení plánovaných akcí

Radka Rýcová

Vážení rodiče, vzhledem k aktuální situaci jsou plánované akce až do odvolání zrušeny.

Nošení roušek

Radka Rýcová

Milí rodiče od 9.9.2020

je povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorech budov, tedy i v naší MŠ.

Schůzka rodičů

Radka Rýcová

Vážení rodiče, dne 10.9.2020 od 15:30 proběhne v mateřské škole schůzka všech rodičů.

Postup školy v případě mimořádných situací

Radka Rýcová

V případě mimořádných situací, jako je například vznik a šíření epidemie, vyhlášení nouzového stavu a jiných mimořádných událostí bude vedení školy postupovat podle aktuálních metodických pokynů vydaných MŠMT. Pro toto období škola, na základě těchto pokynů, vypracuje vnitřní předpis (manuál), který bude zveřejněn na webových stránkách školy i v budově MŠ a bude závazný pro zaměstnance i zákonné zástupce dětí. V případě mimořádných situací může dojít k uzavření MŠ, v tomto případě zaplatí zákonní zástupci dítěte poměrnou část úplaty, vypočítanou z výše úplaty na vzdělávání na daný rok. Pokud dojde ke snížení počtu dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání na 50% v naši MŠ, bude zaveden distanční způsob výuky, jehož pravidla budou upřesněna v manuálu MŠ.

Vzhledem k aktuální situaci je nošení roušek při vstupu do budovy MŠ na zvážení každého z rodičů (prarodičů), tzn. nošení roušek, není prozatím povinné.

V platnosti zůstává pokyn ranního mytí rukou dítěte a poté předání dítěte rodičem paní učitelce.

Dětem nenoste kartáček a pastu, nebudeme si tento rok ve školce čistit zuby, děti budou mít po obědě k dispozici kelímek na vypláchnutí úst.

Plyšovou hračku si mohou děti donést na spaní, bylo by dobré, aby si ji nenosily zpět domů, ale nechaly na postýlce v MŠ.

Akce MŠ, budou omezeny jen na akce spojené s projektem Šablony II. Prozatím zůstávají v platnosti akce pro rodiče a děti na podzim a zimu 2020, (může se změnit v závislosti na vyhlášených opatřeních MŠMT a MZ ČR).

V Bartošovicích dne 27.8.2020

Stravování

Radka Rýcová

Milí rodiče nově přijatých dětí do naší mateřské školy.

Dne 27.8.2020 v 15:00 hodin proběhne informativní schůzka s paní Novákovou z Eurestu ohledně stravného a přihlášek ke stravování.

Milí rodiče dětí, které v září nastoupí do první třídy ZŠ.

Od 24.8.2020 od 11:00 hodin si ve školní jídelně můžete vyzvedávat kartičky ke stravování. Cena je 75 Kč.