Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Otevření MŠ

Radka Rýcová

Milí rodiče,

dle vládního nařízení bude dne 10.05.2021 Mateřská škola Bartošovice otevřena pro všechny děti. Provoz MŠ bude tak jako před jejím uzavřením. Žádám rodiče, aby vcházeli do budovy s respirátorem, nebo nano rouškou! Převlékli své dítě a v co nejkratší době předali pedagogickému zaměstnanci MŠ.

LETNÍ PRÁZDNINY

Mateřská škola Bartošovice bude uzavřena od 26.07.2021 - 13.08.2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. 5. 2021

Radka Rýcová

Vážení rodiče,

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR 29. 4. 2021 došlo k novelizaci mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se mění následující:

  • Testování dětí v MŠ se bude provádět pouze 1x týdně, vždy v pondělí nebo první den osobní přítomnosti dítěte v MŠ v daném týdnu.

Novelizované mimořádné opatření : Informace pro školy a školská zařízení změny ke 3. 5. 2021

Mateřská škola bude pravděpodobně otevřena pro všechny děti od 10. 5. 2021. Konkrétní informace zveřejníme během následujícího týdne. Přejeme Vám hezké květnové dny.

Radka Rýcová, ředitelka MŠ

Vracení školného

Radka Rýcová

Vážení rodiče,

z důvodu přerušení provozu mateřské školy Bartošovice od 1.3.2021 Vám dávám na vědomí, že školné za období, kdy byla mateřská škola uzavřena dle rozhodnutí vlády ze dne 26.2.2021 bude vráceno a to na základě Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, nejpozději do 30.6.2021.

Radka Rýcová, ředitelka MŠ

Materiály k distanční výuce

Radka Rýcová

Vážení rodiče,


nadále budeme posílat dětem materiály k distanční výuce pro povinné předškolní vzdělávání pro děti, které z důvodu testování na Covid 19 nenavštěvují MŠ.


Radka Rýcová

ředitelka MŠ

Otevření mateřské školy od 12. 4. 2021

Radka Rýcová
Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vlády ČR, bude od pondělí 12. 4. 2021 mateřská škola MŠ Bartošovice otevřena pro předškoláky – děti, které plní povinnou předškolní docházku v posledním roce před nástupem do ZŠ a dále pro děti rodičů pracujících v IZS (na základě mimořádného opatření MZCR a MŠMT “Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid - 19, dne 6. 4. 2021). Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: · zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, · pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo · pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, · zaměstnanci bezpečnostních sborů, · příslušníci ozbrojených sil, · zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, · zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, · zaměstnanci Úřadu práce České republiky, · zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, · zaměstnanci Finanční správy České republiky. Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží mateřské škole potvrzením zaměstnavatele.   Manuál k organizaci dětí v mateřské škole a informace o povinném testování dětí v MŠ : · Před nástupem do MŠ a dále pravidelně v pondělí a čtvrtek se budou děti testovat neinvazivní metodou, výtěrem z nosu. · Rodič s dítětem bude do budovy MŠ vstupovat s respirátorem, dítě se přezuje a společně půjdou do třídy Sluníček, kde bude na stole nachystán test, kterým rodič otestuje své dítě,(doporučuji bezprostředně před samotným testem dítě vysmrkat) vyčká na výsledek testu, cca do 15 minut.(S postupem Vám bude nápomocný pedagogický pracovník). Ve třídě Sluníček se v jednu chvíli mohou testovat 2 děti s doprovodem zákonného zástupce, tak, aby byly dodrženy vzájemné rozestupy, proto počítejte s delší časovou prodlevou, než budete moci odejít do zaměstnání. Po provedení testu s negativním výsledkem, můžete své dítě doprovodit do šatny, pomoci s převlékáním a v nejkratším možném čase předat své dítě pedagogickému zaměstnanci ve třídě Motýlků. · Pokud nebudete chtít děti testovat v MŠ, stačí doložit před nástupem dítěte do MŠ platný negativní PCR test ( z odběrového centra), tento je potřeba dokládat 1x týdně. Děti, které prošly infekcí COVID nemusí být testovány po dobu 90 dnů od 1. pozitivního PCR testu, pro účast dítěte na vzdělávání je však potřeba potvrzení dětského lékaře. · Děti budou rozděleny do dvou tříd, seznam najdete na vstupních dveřích MŠ a nebudou se spojovat. · Po obědě si můžete dítě vyzvedávat od 12:00-12:30 hodin · Po krátkém odpočinku budou mít děti, hry, zájmovou činnost, aj.. · Odpoledne si své děti vyzvedněte od 14:30 hodin. · Žádáme rodiče, aby dětem na pobyt venku připravili do batůžku láhev s pitím (láhev nechejte v šatně dětí) a dvě roušky, ty použijeme v případě, že s dětmi půjdeme mimo areál MŠ, do zastavěné oblasti. · Pokud by dítě do MŠ doprovázela jiná osoba, je třeba tuto osobu zmocnit zákonným zástupcem ke spolupráci na provedení testu. · Příchod do MŠ nejpozději do 7:40 hodin! · Zde je ukázka, jak budeme postupovat při testování. https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4 · Na základě pokynů MŠMT, Vám oznamujeme, že jestliže bude ukončen nouzový stav, skončí i status tzv. zdravotních škol pro zaměstnance vybraných profesí (integ. záchr. systému IZS), které máme zřízené pro žáky ZŠ na Základní škole Nový Jičín, Tyršova 1 a pro děti MŠ na Mateřské škole Máj Nový Jičín, K. Čapka 6. Nastává tímto tato situace: 1. U MŠ to bude řešeno tak, že v každé obci kde je MŠ zřízena bude tato otevřena pro předškolní děti a mohou tam být přítomny i děti ve věku od 2 do 5 let, které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání, jejichž rodiče pracují v IZS. (povinné testování se vztahuje na všechny děti, na děti IZS se již vztahuje úplata za vzdělávání i stravování jako při běžném provozu), V případě nejasností mne kontaktuje na telefonu 737571139.

Radka Rýcová, ředitelka MŠ

Zápis do mateřské školy Bartošovice okres Nový Jičín

Radka Rýcová

V termínu od 03. 05. – 07. 05. 2021 proběhne zápis do mateřské školy.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

1. osobním podáním 06. 05. 2021 od hodin 8:00-15:00 hodin v ředitelně školy BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE a pouze jeden zákonný zástupce dítěte.

2. do datové schránky školy - 49cknbd

3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce /msbartosovice@seznam.cz/. Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně).

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží, nebo zašle jako přílohu najde na webu mateřské školy v příloze „Dokumenty“:

· Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ

· Evidenční list s doložením řádného očkování dítěte

· Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

· Žádosti a další dokumenty si stáhnete na webu msbartosovice.cz v sekci Dokumenty

· Rodný list dítěte / při dálkovém zápisu – email, DS, pošta – zašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte/

· Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na evidenčním listu. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (k 31. 08. 2021 dosáhne pěti let).

Opatření proti COVID 19 – v den zápisu se prosím dostavte v respirátoru, nebo roušce s požadovanou dokumentací.

Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout?

Ředitelka bude postupovat podle "Kritérií pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2021/2022", která předem zveřejní. Přednostně budou přijaty děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu a obci Bartošovice a Hukovice.

Přijímání dvouletých dětí

Děti, které k 31. 08. 2021 nedosáhnou věku tří let, mohou být přijaty, pokud bude mít MŠ volné místo (až po přijetí všech tříletých, spádových i nespádových dětí).

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu na přístupných místech MŠ (webových stránkách mateřské školy, na dveřích budovy školky) dne 28. 05. 2021. Přijatým dětem nebude rozhodnutí k předškolnímu vzdělávání v písemné podobě doručováno. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Co by mělo zvládnout dítě při nástupu do MŠ

Je nad lidské možnosti učitelky mateřské školy, aby byla vždy ku pomoci všem dětem najednou. Je nutné, aby děti před nástupem do školky zvládly některé dovednosti:

· umí si říci, co chce – komunikuje
· spolupracuje při oblékání (s případnými nedostatky pomůže paní učitelka)
· používat záchod (nenosí pleny)
· samostatně si nazouvá a vyzouvá obuv
· dokáže se samo najíst: držet lžíci, při jídle sedět u stolu
· pije z hrnečku a skleničky
· samostatně používá toaletu
· umí si umýt ruce mýdlem
· ujde kratší vzdálenost

Radka Rýcová
ředitelka MŠ

Uzavření mateřské školy

Radka Rýcová

Milí rodiče,na základě vládního rozhodnutí ze dne 26.2.2021 bude Mateřská škola Bartošovice od pondělí 1.3.2021 do odvolání UZAVŘENA.Pro děti zdravotníků a zaměstnanců IZS bude k dispozici MŠ Karla Čapka v Novém Jičíně.Informace k ošetřovnému najdete na stránkách ČSSZ, další potvrzení z MŠ nepotřebujete -https://www.cssz.cz/…emu

Distanční výuka pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, bude zaslána na osobní email rodičů ze školního emailu: distancni.vyuka.msbartosovice@seznam.cz. Veškeré informace i s úkoly najdete v pondělí během dopoledne.

Jestliže dojde k nějakým změnám, budete včas informováni.Pro případné dotazy pište na: msbartosovice@seznam.cz , nebo volejte na tel. 737571139.
Pokud si budete potřebovat vyzvednout věci dětí, např.na vyprání, můžete v pondělí 1.3.2021 od 9:00-10:30 hodin.

Přeji všem hodně trpělivosti a doufám, že se opět brzy uvidíme.
Radka Rýcová, ředitelka MŠ

Vstup do budovy

Radka Rýcová

Milí rodiče. Dle nařízení vlády od 1.3.2021 je zákaz vstupu do budovy mateřské školy bez respirátoru FFP2, nebo nano roušky.

Důležitá změna pro odhlašování stravy

Radka Rýcová

Od 1.3.2021 musí rodič odhlásit stravu dítěte den předem do 12:00 hodin. Pokud dítě onemocní, a rodič dítě neodhlásí, má nárok dítě na stravu v den onemocnění. Oběd si můžete vyzvednout s vlastním jídlonosičem od 10:45-11:15.

Jestliže dítě nebudete další dny odhlašovat, jídlo se bude nadále hlásit, jako by bylo Vaše dítě v MŠ.

Povinnosti zákonného zástupce je včasné oznámení o nepřítomnosti dítěte v MŠ.