Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Organizace MŠ

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Organizační aspekty

Přijímání dětí se provádí v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.(školský zákon)v platném znění a vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.
Ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem stanoví místo, termín a dobu podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.
§183(2) Rozhodnutím, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole.
1.Přijetí dítěte probíhá ve správním řízení
2.Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání vydává ředitelka školy v MŠ
3.Při velkém počtu zájemců se bude konat výběrové řízení s danými kritérii
– děti, které dosáhnou pátého roku věku před vstupem do ZŠ musí být povinně přijaty k předškolnímu vzdělávání.

  • Vzdělávací obsah naší MŠ je realizován velkou škálou aktivit a činností, které probíhají ve třídách různou formou, s ohledem na věkové kategorie a individuální potřeby dětí(každé má své maximum).
  • Rodiče si školu mohou kdykoliv prohlédnout a být přítomni při adaptaci svých dětí během prvních dnů, prostudovat vzdělávací program, kdykoliv konzultovat vývoj a chování dítěte v kolektivu s pedagogy aj.
  • Jednou za dva měsíce pořádáme společná odpolední setkávání dětí a rodičů v tvořivých dílnách v prostorách předškolního zařízení(vytvořen plán akcí).
  • V rámci přípravy předškoláků pořádáme pravidelné odpolední setkávání s rodiči a dětmi.
  • Možnost logopedického vyšetření a konzultace.
  • Pro děti s malou potřebou spánku(tj. děti, které nespí po obědě se souhlasem rodičů) je připraven program respektující výkonnostní křivku a potřeby( tj. relaxace s následnými individuálními činnostmi a hrami) z kapacitních důvodů mají přednost starší děti před mladšími.
  • Předškolní děti se seznamují s počítačovou technikou s vhodnými programy pro předškolní vzdělávání.
  • Kroužky pro děti:

1.) Výuka anglického jazyka formou her a zábavných činností.
2.) Plavecká výuka pro předškoláky dopoledne.