Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

PODĚKOVÁNÍ

Radka Rýcová

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do spolupráce s MŠ.

Chceme také poděkovat za přípravu občerstvení pro děti na akcích pořádaných MŠ.

Všem přejeme krásné a pohodové prázdniny.

Kolektiv MŠ.

PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ

Radka Rýcová

MILÍ RODIČE, MILÉ DĚTI,

POMALU SE BLÍŽÍ KONEC ŠKOLNÍHO ROKU A MY SE CHCEME ROZLOUČIT S NAŠIMI P5EDŠKOLÁKY.

V PONDĚLÍ 20.6.2022 v NAŠÍ ŠKOLCE PROBĚHNE PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ.

ZAČÁTETK AKCE JE V 15:30H

ZVANÍ JSOU VŠICHNI RODIČE A VŠECHNY DĚTI NAŠÍ ŠKOLKY.

Vystoupení u příležitosti dne dětí

Radka Rýcová

Milí rodiče, v sobotu 28. 5. 2022 odpoledne, budeme vystupovat u příležitosti dne dětí na hřišti.

Sraz všech dětí bude v 13:30 hodin v tělocvičně ZŠ, kde si děti převlečete do kostýmu.

Po vystoupení si opět své děti převezmete.

Děkuji za spolupráci.

VÝLET NA ZÁMEK KUNÍN

Radka Rýcová

Dne 31.05.2022 pojedou děti ze třídy Berušek.

Dne 10.06.2022 pojedou děti ze třídy Sluníček a Motýlků.

V obou případech pojedeme linkovým autobusem v 08:03h a příjezd bude nejpozději v 12:40h.

Ze školky budeme odcházet na bus v 07:40h.

Dětem dejte do batohu pití v uzaviratelné láhvi a pláštěnku.

Děkuji

Akce MŠ a obce Bartošovice

Radka Rýcová

Vážení rodiče,

V sobotu 30.04.2022 se bude konat čarodějnický průvod s vystoupením našich dětí.
Sraz je v 18:00 hodin na nádvoří zámku v Bartošovicích.
Prosím, nachystejte svým dětem „ čarodějnický kostým“ ve kterém již přijde oblečeno na nádvoří.
Rodiče v kostýmech vítáni.

Zápis MŠ

Radka Rýcová

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. července 2022

20.06.2022 od 10:00 – 13:00 hodin.

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року –

20.06.2022 od 10:00 – 13:00 hodin.

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja z 1 červnja 2022 roku po 15 lypnja 2022 roku –

20.06.2022 od 10:00 – 13:00 hodin.

Zápis pro děti s cizí státní příslušností

Radka Rýcová

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („ uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 20.6.2022 od 10:00 – 13:00 hodin

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BARTOŠOVICE OKRES NOVÝ JIČÍN

Radka Rýcová

V termínu od 02. 05. – 06. 05. 2022 proběhne zápis do mateřské školy.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  1. osobním podáním 05. 05. 2022 od hodin 8:00-15:00 hodin v ředitelně školy.

V rámci tohoto dne je možnost prohlédnout si prostory a seznámit se s prostředím MŠ.

2. do datové schránky školy - 49cknbd,

3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce  /msbartosovice@seznam.cz/. Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně).

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží, nebo zašle jako přílohu najde na webu mateřské školy v příloze „Dokumenty“:

  • Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • Evidenční list s doložením řádného očkování dítěte
  • Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
  • Žádosti a další dokumenty si stáhnete na webu msbartosovice.cz v sekci Dokumentu
  • Rodný list dítěte / při dálkovém zápisu – email, DS, pošta – zašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte/
  • Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte
  • V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném, nebo trvalém pobytu dítěte.

Podmínkou přijetí dítěte  do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování  podrobit pro kontraindikaci.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na evidenčním listu. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy.

 Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (k 31. 08. 2022 dosáhne pěti let).

Opatření proti COVID 19 – v den zápisu se prosím dostavte v respirátoru, nebo roušce s požadovanou

dokumentací.

Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout?

Ředitelka bude postupovat podle "Kritérií pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2022/2023", která předem zveřejní. Přednostně budou přijaty děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu a obci Bartošovice a Hukovice.

Přijímání dvouletých dětí

Děti, které k 31. 08. 2022 nedosáhnou věku tří let, mohou být přijaty, pokud bude mít MŠ volné místo (až po přijetí všech tříletých, spádových i nespádových dětí).

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu na přístupných místech MŠ (webových stránkách mateřské školy, na dveřích budovy školky) dne 28. 05. 2022. Přijatým dětem nebude rozhodnutí k předškolnímu vzdělávání v písemné podobě doručováno. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Co by mělo zvládnout dítě při nástupu do MŠ

Je nad lidské možnosti učitelky mateřské školy, aby byla vždy ku pomoci všem dětem najednou. Je nutné, aby děti před nástupem do školky zvládly některé dovednosti:

· umí si říci, co chce – komunikuje

· spolupracuje při oblékání (s případnými nedostatky pomůže paní učitelka)

· používat záchod (nenosí pleny)

· samostatně si nazouvá a vyzouvá obuv

· dokáže se samo najíst: držet lžíci, při jídle sedět u stolu

· pije z hrnečku a skleničky

· samostatně používá toaletu

· umí si umýt ruce mýdlem

· ujde kratší vzdálenost

Radka Rýcová
ředitelka MŠ

Odpoledne s předškoláky

Gabriela Steculová

Milí rodiče.

Dne 17.3.2022 v 16.00 hod. vás srdečně zveme s dětmi na "Zábavné odpoledne s předškoláky".