Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Články publikované v Březen 2022

Zápis pro děti s cizí státní příslušností

Radka Rýcová

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („ uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 20.6.2022 od 10:00 – 13:00 hodin

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BARTOŠOVICE OKRES NOVÝ JIČÍN

Radka Rýcová

V termínu od 02. 05. – 06. 05. 2022 proběhne zápis do mateřské školy.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 1. osobním podáním 05. 05. 2022 od hodin 8:00-15:00 hodin v ředitelně školy.

V rámci tohoto dne je možnost prohlédnout si prostory a seznámit se s prostředím MŠ.

2. do datové schránky školy - 49cknbd,

3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce  /msbartosovice@seznam.cz/. Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně).

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží, nebo zašle jako přílohu najde na webu mateřské školy v příloze „Dokumenty“:

 • Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ
 • Evidenční list s doložením řádného očkování dítěte
 • Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
 • Žádosti a další dokumenty si stáhnete na webu msbartosovice.cz v sekci Dokumentu
 • Rodný list dítěte / při dálkovém zápisu – email, DS, pošta – zašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte/
 • Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte
 • V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném, nebo trvalém pobytu dítěte.

Podmínkou přijetí dítěte  do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování  podrobit pro kontraindikaci.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na evidenčním listu. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy.

 Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (k 31. 08. 2022 dosáhne pěti let).

Opatření proti COVID 19 – v den zápisu se prosím dostavte v respirátoru, nebo roušce s požadovanou

dokumentací.

Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout?

Ředitelka bude postupovat podle "Kritérií pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2022/2023", která předem zveřejní. Přednostně budou přijaty děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu a obci Bartošovice a Hukovice.

Přijímání dvouletých dětí

Děti, které k 31. 08. 2022 nedosáhnou věku tří let, mohou být přijaty, pokud bude mít MŠ volné místo (až po přijetí všech tříletých, spádových i nespádových dětí).

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu na přístupných místech MŠ (webových stránkách mateřské školy, na dveřích budovy školky) dne 28. 05. 2022. Přijatým dětem nebude rozhodnutí k předškolnímu vzdělávání v písemné podobě doručováno. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Co by mělo zvládnout dítě při nástupu do MŠ

Je nad lidské možnosti učitelky mateřské školy, aby byla vždy ku pomoci všem dětem najednou. Je nutné, aby děti před nástupem do školky zvládly některé dovednosti:

· umí si říci, co chce – komunikuje

· spolupracuje při oblékání (s případnými nedostatky pomůže paní učitelka)

· používat záchod (nenosí pleny)

· samostatně si nazouvá a vyzouvá obuv

· dokáže se samo najíst: držet lžíci, při jídle sedět u stolu

· pije z hrnečku a skleničky

· samostatně používá toaletu

· umí si umýt ruce mýdlem

· ujde kratší vzdálenost

Radka Rýcová
ředitelka MŠ

Odpoledne s předškoláky

Gabriela Steculová

Milí rodiče.

Dne 17.3.2022 v 16.00 hod. vás srdečně zveme s dětmi na "Zábavné odpoledne s předškoláky".

POMOC UKRAJINSKÝM DĚTEM

Radka Rýcová

POMOC UKRAJINSKÝM DĚTEM

MILÍ RODIČE.

VZHLEDEM K NELEHKÉ SITUACI NA UKRAJINĚ JSME SE ROZHODLI JAKO MŠ BARTOŠOVICE POMOCI UKRAJINSKÝM DĚTEM.

PROTO SE NA VÁS OBRACÍME JAKO NA RODIČE DĚTÍ, KTEŘÍ SI SNAD TAK JAKO MY PEDAGOGOVÉ NEDOKÁŽÍ ANI PŘEDSTAVIT, JAK TĚŽKÉ MUSÍ BÝT PRO MAMINKY TĚCHTO DĚTÍ OCITNOUT SE V CIZÍ ZEMI BEZ PROSTŘEDKŮ A CHCEME VÁS POŽÁDAT O PŘISPĚNÍ DO SBÍRKY, KTERÁ BUDE URČENA UKRAJINSKÝM ŽENÁM S DĚTMI.

BUDEME DO PÁTKU 4.3.2022 SHROMAŽĎOVAT MATERIÁL V MŠ, KTERÝ ODVEZEME V SOBOTU 5.3.2022 NA SBĚRNÉ MÍSTO ZŘÍZENÉ V OSTRAVĚ. JEDNÁ SE VÝHRADNĚ O:

 • PLÍNY PRO DĚTI
 • VLHKÉ UBROUSKY
 • PAPÍROVÉ KAPESNÍKY
 • TEPLÉ DEKY
 • TRVANLIVÁ DĚTSKÁ STRAVA (NAPŘ. PŘESNÍDÁVKY APOD.)

(NE HRAČKY ANI OBLEČENÍ)                          ZA KOLEKTIV MŠ DĚKUJEME