Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Články publikované v Březen 2023

STRAVNÉ

Radka Rýcová
Prosím všechny rodiče aby při platbě stravy vyplnili obě položky: VARIABILNÍ SYMBOL a SPECIFICKÝ SYMBOL Prosím dávejte pozor při vyplňování. Pokud nebude vše správně, platba se k vašemu dítěti nepřiřadí!!! Děkuji Kohoutová Lenka VŠJ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BARTOŠOVICE

Radka Rýcová

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BARTOŠOVICE

OKRES NOVÝ JIČÍN

Termín zápisu do mateřské školy proběhne 04. 05. 2023.

Podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, je možné vyplněnou a podepsanou žádost k předškolnímu vzdělávání doručit zákonní zástupci následujícími způsoby:

1. osobním podáním 04. 05. 2023 od hodin 8:00-15:00 hodin v ředitelně školy.

2.  do datové schránky školy - 49cknbd,

3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce  /msbartosovice@seznam.cz/. Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

4.  poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně).

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží, nebo zašle jako přílohu najde na webu mateřské školy v příloze „Dokumenty“:

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ

  • Evidenční list s doložením řádného očkování dítěte
  • Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
  • Žádosti a další dokumenty si stáhnete na webu msbartosovice.cz v sekci Dokumentu
  • Rodný list dítěte / při dálkovém zápisu – email, DS, pošta – zašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte/
  • Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte
  • V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném, nebo trvalém pobytu dítěte.

Podmínkou přijetí dítěte  do mateřské školy je podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování  podrobit pro kontraindikaci.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na evidenčním listu. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy. V případě nesplnění podmínky očkování v termínu zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání, tedy k datu 04.05.2023 bude přerušeno správní řízení k možnosti doplnění této podmínky.

 Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (k 31. 08. 2023 dosáhne pěti let).

Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout?

Ředitelka bude postupovat podle "Kritérií pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2023/2024", která předem zveřejní. Přednostně budou přijaty děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu a obci Bartošovice a Hukovice.

Přijímání dvouletých dětí

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona).

Děti, které k 31. 08. 2023 nedosáhnou věku tří let, mohou být přijaty, pokud bude mít MŠ volné místo (až po přijetí všech tříletých, spádových i nespádových dětí).

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu. Každému dítěti bude při zápisu uděleno číslo, pod kterým rodič zjistí, zda jeho dítě bylo či nebylo přijato k předškolnímu vzdělávání.  Toto rozhodnutí najdete na přístupných místech MŠ (webových stránkách mateřské školy, na dveřích budovy školky) dne 29. 05. 2023. Přijatým dětem nebude rozhodnutí k předškolnímu vzdělávání v písemné podobě doručováno. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Co by mělo zvládnout dítě při nástupu do MŠ

Je nad lidské možnosti učitelky mateřské školy, aby byla vždy ku pomoci všem dětem najednou. Je nutné, aby děti před nástupem do školky zvládly některé dovednosti:

· umí si říci, co chce – komunikuje

· spolupracuje při oblékání (s případnými nedostatky pomůže paní učitelka)

· používat záchod (nenosí pleny)

· samostatně si nazouvá a vyzouvá obuv

· dokáže se samo najíst: držet lžíci, při jídle sedět u stolu

· pije z hrnečku a skleničky

· samostatně používá toaletu

· umí si umýt ruce mýdlem

· ujde kratší vzdálenost

Radka Rýcová

 ředitelka MŠ

Den otevřených dveří

Radka Rýcová

Mateřská škola Bartošovice
vás srdečně zve na
Den otevřených dveří

Ve středu 5.4.2023 od 10:30 – 11:30 hodin a od 15:00 – 16:00 hodin.

Seznámíte se s:

· informacemi o provozu a programu „ Jeden krok, druhý krok, poznávej svět celý rok“
· prostředím jednotlivých tříd
· příjemným kolektivem pedagogických i provozních pracovníků
· naší zahradou