Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Články publikované v Duben 2021

Vracení školného

Radka Rýcová

Vážení rodiče,

z důvodu přerušení provozu mateřské školy Bartošovice od 1.3.2021 Vám dávám na vědomí, že školné za období, kdy byla mateřská škola uzavřena dle rozhodnutí vlády ze dne 26.2.2021 bude vráceno a to na základě Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, nejpozději do 30.6.2021.

Radka Rýcová, ředitelka MŠ

Materiály k distanční výuce

Radka Rýcová

Vážení rodiče,


nadále budeme posílat dětem materiály k distanční výuce pro povinné předškolní vzdělávání pro děti, které z důvodu testování na Covid 19 nenavštěvují MŠ.


Radka Rýcová

ředitelka MŠ

Otevření mateřské školy od 12. 4. 2021

Radka Rýcová
Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vlády ČR, bude od pondělí 12. 4. 2021 mateřská škola MŠ Bartošovice otevřena pro předškoláky – děti, které plní povinnou předškolní docházku v posledním roce před nástupem do ZŠ a dále pro děti rodičů pracujících v IZS (na základě mimořádného opatření MZCR a MŠMT “Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid - 19, dne 6. 4. 2021). Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: · zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, · pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo · pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, · zaměstnanci bezpečnostních sborů, · příslušníci ozbrojených sil, · zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, · zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, · zaměstnanci Úřadu práce České republiky, · zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, · zaměstnanci Finanční správy České republiky. Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží mateřské škole potvrzením zaměstnavatele.   Manuál k organizaci dětí v mateřské škole a informace o povinném testování dětí v MŠ : · Před nástupem do MŠ a dále pravidelně v pondělí a čtvrtek se budou děti testovat neinvazivní metodou, výtěrem z nosu. · Rodič s dítětem bude do budovy MŠ vstupovat s respirátorem, dítě se přezuje a společně půjdou do třídy Sluníček, kde bude na stole nachystán test, kterým rodič otestuje své dítě,(doporučuji bezprostředně před samotným testem dítě vysmrkat) vyčká na výsledek testu, cca do 15 minut.(S postupem Vám bude nápomocný pedagogický pracovník). Ve třídě Sluníček se v jednu chvíli mohou testovat 2 děti s doprovodem zákonného zástupce, tak, aby byly dodrženy vzájemné rozestupy, proto počítejte s delší časovou prodlevou, než budete moci odejít do zaměstnání. Po provedení testu s negativním výsledkem, můžete své dítě doprovodit do šatny, pomoci s převlékáním a v nejkratším možném čase předat své dítě pedagogickému zaměstnanci ve třídě Motýlků. · Pokud nebudete chtít děti testovat v MŠ, stačí doložit před nástupem dítěte do MŠ platný negativní PCR test ( z odběrového centra), tento je potřeba dokládat 1x týdně. Děti, které prošly infekcí COVID nemusí být testovány po dobu 90 dnů od 1. pozitivního PCR testu, pro účast dítěte na vzdělávání je však potřeba potvrzení dětského lékaře. · Děti budou rozděleny do dvou tříd, seznam najdete na vstupních dveřích MŠ a nebudou se spojovat. · Po obědě si můžete dítě vyzvedávat od 12:00-12:30 hodin · Po krátkém odpočinku budou mít děti, hry, zájmovou činnost, aj.. · Odpoledne si své děti vyzvedněte od 14:30 hodin. · Žádáme rodiče, aby dětem na pobyt venku připravili do batůžku láhev s pitím (láhev nechejte v šatně dětí) a dvě roušky, ty použijeme v případě, že s dětmi půjdeme mimo areál MŠ, do zastavěné oblasti. · Pokud by dítě do MŠ doprovázela jiná osoba, je třeba tuto osobu zmocnit zákonným zástupcem ke spolupráci na provedení testu. · Příchod do MŠ nejpozději do 7:40 hodin! · Zde je ukázka, jak budeme postupovat při testování. https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4 · Na základě pokynů MŠMT, Vám oznamujeme, že jestliže bude ukončen nouzový stav, skončí i status tzv. zdravotních škol pro zaměstnance vybraných profesí (integ. záchr. systému IZS), které máme zřízené pro žáky ZŠ na Základní škole Nový Jičín, Tyršova 1 a pro děti MŠ na Mateřské škole Máj Nový Jičín, K. Čapka 6. Nastává tímto tato situace: 1. U MŠ to bude řešeno tak, že v každé obci kde je MŠ zřízena bude tato otevřena pro předškolní děti a mohou tam být přítomny i děti ve věku od 2 do 5 let, které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání, jejichž rodiče pracují v IZS. (povinné testování se vztahuje na všechny děti, na děti IZS se již vztahuje úplata za vzdělávání i stravování jako při běžném provozu), V případě nejasností mne kontaktuje na telefonu 737571139.

Radka Rýcová, ředitelka MŠ