Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Zápis do mateřské školy Bartošovice okres Nový Jičín

Radka Rýcová

V termínu od 03. 05. – 07. 05. 2021 proběhne zápis do mateřské školy.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

1. osobním podáním 06. 05. 2021 od hodin 8:00-15:00 hodin v ředitelně školy BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE a pouze jeden zákonný zástupce dítěte.

2. do datové schránky školy – 49cknbd

3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce /msbartosovice@seznam.cz/. Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně).

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží, nebo zašle jako přílohu najde na webu mateřské školy v příloze „Dokumenty“:

· Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ

· Evidenční list s doložením řádného očkování dítěte

· Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

· Žádosti a další dokumenty si stáhnete na webu msbartosovice.cz v sekci Dokumenty

· Rodný list dítěte / při dálkovém zápisu – email, DS, pošta – zašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte/

· Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na evidenčním listu. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (k 31. 08. 2021 dosáhne pěti let).

Opatření proti COVID 19 – v den zápisu se prosím dostavte v respirátoru, nebo roušce s požadovanou dokumentací.

Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout?

Ředitelka bude postupovat podle „Kritérií pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2021/2022“, která předem zveřejní. Přednostně budou přijaty děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu a obci Bartošovice a Hukovice.

Přijímání dvouletých dětí

Děti, které k 31. 08. 2021 nedosáhnou věku tří let, mohou být přijaty, pokud bude mít MŠ volné místo (až po přijetí všech tříletých, spádových i nespádových dětí).

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu na přístupných místech MŠ (webových stránkách mateřské školy, na dveřích budovy školky) dne 28. 05. 2021. Přijatým dětem nebude rozhodnutí k předškolnímu vzdělávání v písemné podobě doručováno. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Co by mělo zvládnout dítě při nástupu do MŠ

Je nad lidské možnosti učitelky mateřské školy, aby byla vždy ku pomoci všem dětem najednou. Je nutné, aby děti před nástupem do školky zvládly některé dovednosti:

· umí si říci, co chce – komunikuje
· spolupracuje při oblékání (s případnými nedostatky pomůže paní učitelka)
· používat záchod (nenosí pleny)
· samostatně si nazouvá a vyzouvá obuv
· dokáže se samo najíst: držet lžíci, při jídle sedět u stolu
· pije z hrnečku a skleničky
· samostatně používá toaletu
· umí si umýt ruce mýdlem
· ujde kratší vzdálenost

Radka Rýcová
ředitelka MŠ